Postępowania ofertowe

Ostrów Wielkopolski , dnia 21.04.2015 r.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i uruchomienie

AUTOMATU WYKRAWAJĄCO-BIGUJĄCEGO TYPU BOX MAKER

ZAMAWIAJĄCY:

TECHNOPOL  GROUP sp. z o.o.

ul. Wańkowicza 1B

63-400 Ostrów Wlkp.

 

1. WSTĘP

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty.

1.2 Własność dokumentu

Niniejszy dokument stanowi własność przedsiębiorstwa TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.  Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.  ma prawo zażądać w dowolnym momencie zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu.

1.3 Słownik skrótów i pojęć

Poniżej wyjaśnione są skróty i pojęcia używane w niniejszym dokumencie:

- Zamawiający: TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.  ul. Wańkowicza 1B  63-400 Ostrów Wlkp.

-  Dostawca: wybrany w wyniku postępowania ofertowego oferent.

-  Oferent: firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia.

- Zapytanie Ofertowe: propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków przygotowania Ofert.

-  Polska: Rzeczpospolita Polska.

2 . WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o złożenie oferty w zakresie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.1 Wymagania dotyczące oferty

– Ofertę należy przygotować w języku polskim , zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w rozdziale 5. „Opis oczekiwanej zawartości Oferty”.

- Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Oferty na piśmie lub przesłać drogą elektroniczną (e-mail) skan Oferty w formacie PDF.

- Jeżeli w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mowa jest o formie pisemnej, za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, należy przez to rozumieć oświadczenie woli opatrzone własnoręcznym podpisem osoby składającej to oświadczenie, korespondencję e-mail opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ale również korespondencję email nieopatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.2 Przedmiot zamówienia

-   Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w rozdziale 3. „Opis przedmiotu zamówienia” .

-   Z postępowania ofertowego wyklucza się oferty częściowe, nie obejmujące całego przedmiotu zamówienia.

2.3 Termin i miejsce składania Ofert

- Oferty należy dostarczyć osobiście jednemu z Członków Zarządu spółki lub przesyłać do siedziby Zamawiającego na adres:

               TECHNOPOL  GROUP sp. z o.o.   ul. Wańkowicza1 B  63-400 Ostrów Wlkp.

 

lub adres e-mail:

                   r.czwojdzinski@technopol.com.pl

 

- Ostateczny termin składania Ofert:  28 KWIETNIA 2015 r. , do godziny 12:00 ;

- Termin końcowy dostawy przedmiotu zamówienia, montaż i rozruch – do 30 CZERWCA 2015 R.;

- W przypadku ofert spóźnionych:

a) Wszystkie oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert podanym na Zapytaniu Ofertowym pozostają u Zamawiającego.

b) Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie Ofert.

c) Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.

2.4 Okres ważności Oferty

- Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do 15 CZERWCA 2015 r. włącznie.

2.5 Ocena ofert

- Zamawiający przewiduje, że ocena ostateczna nadesłanych Ofert nastąpi do dnia 30 KWIETNIA 2015 r. , po tym terminie Oferenci drogą elektroniczną „e-mail” otrzymają informacje o statusie swoich ofert oraz dalszym postępowaniu.

- Sposób i kryteria oceny ofert zostały przedstawione w rozdziale 6. „Sposób i kryteria oceny ofert”.

- Wynikiem rozpatrzenia ofert może być status:

• ODRZUCENIE OFERTY,

• AKCEPTACJA OFERTY.

-  Z tytułu odrzucenia Oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

-  O ostatecznym statusie złożonej oferty zostanie powiadomiony każdy oferent.

- Przy ocenie opisanych wyżej warunków Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się danymi i doświadczeniami zrzeszeń branżowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim lub światowym.

2.6 Zastrzeżenia

- Zapytanie Ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §1 k.c.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”.

- Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia, także z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi w Ofercie dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów i oświadczeń.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności Oferenta.

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie AUTOMATU WYKRAWAJĄCO-BIGUJĄCEGO TYPU BOX MAKER, w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym.

 

AUTOMAT WYKRAWAJĄCO-BIGUJĄCY TYPU BOX MAKER będący przedmiotem niniejszego zapytania powinien spełniać następujące warunki:

 

 1. Maszyna powinna posiadać następujące parametry techniczne:
 • szerokość formatki nie mniejsza niż  2300mm;
 • nieograniczona długość formatu;
 • minimalna odległość między nacięciami/ bigami poprzecznymi - 25 mm;
 • automatyczna kalkulacja i  ustawienie pozycji noża w zależności od wzoru fefco;
 • zmiana ustawień maszyny przy przejściu z jednego stylu na inny do 1 min.;
 • automatyczne odcinanie języczków klejowych.
 1. 2.       Maszyna powinna być wyposażona w moduł komunikacji internetowej pozwalający na zdalną diagnostykę stanu maszyny.
 2. 3.       Maszyna powinna mieć zapewniony stały nadzór ze strony producenta – lokalizacja punktu serwisowego powinna znajdować się w odległości maksymalnie 150 km od miejsca instalacji maszyny.
 3. 4.       Maszyna powinna być objęta gwarancją od producenta na okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. 5.       Maszyna powinna być nowa, wyprodukowana 2015 roku i nie posiadająca żadnych użytkowników wcześniej.
 1. Maszyna powinna być przejrzysta w użytkowaniu - dostawca ma obowiązek zapewnienia szkolenia operatorskiego w wymiarze co najmniej 2 dni (min. 8h)) zaraz po instalacji.

 

4 . WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCÓW

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

4.1    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2    Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

4.3    Są osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jednocześnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, złożą ofertę i zawrą umowę w sprawie zamówienia, o ile jego oferta ostanie wybrana.

4.4    Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

4.5    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

4.6    Zorganizowali prężnie działającą obsługę serwisową w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE w sposób zapewniający szybką reakcję w przypadku awarii maszyny i są w stanie przedstawić sposób w jaki można ją usunąć w jak najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia awarii.

4.7    Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

4.8    Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zorganizować na żądanie Zamawiającego pokazu działania urządzenia w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE.

5 . OPIS OCZEKIWANEJ ZAWARTOŚCI OFERTY

Oferty powinny zawierać wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale i powinna być złożona na piśmie. W sytuacji, gdy oferta nie będzie kompletna pod względem informacyjnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia bez przeprowadzenia szczegółowej oceny. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności co do prawdziwości danych zawartych w przekazanej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty złożonej przez Oferenta. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

5.1    Nazwę i adres Oferenta.

5.2    Zatytułowanie pisma zwrotem „Oferta”

5.3    Dokładny opis składowych elementów wraz z symbolami katalogowymi producenta.

5.4    Specyfikację techniczną maszyny wraz z gwarantowanymi przez oferenta parametrami produkcyjno-jakościowymi.

5.5    Termin realizacji.

- Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy

- Zakończenie realizacji usługi: najpóźniej do dnia 30 CZERWCA 2015 R.

5.6    Termin ważności oferty do dnia 15 CZERWCA 2015 R.

5.7    Cenę (koszt) i Warunki płatności.

- Należy przedstawić wiążąco całkowitą cenę (wyrażoną jedną liczbą) realizacji przedmiotu zamówienia.

- Warunki i sposób zapłaty: 

 • 45 % ceny całkowitej po podpisaniu kontraktu (umowy kupna - sprzedaży);

 

 • 55 % ceny całkowitej po odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

- Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru ofert.

- Oferowana cena powinna być ceną netto w formule Incoterms 2010 DAP Ostrów Wielkopolski.

- Walutą zamówienia jest PLN. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

- Przy porównywaniu cen netto za realizację zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ewentualne obciążenia, także celne, które zobowiązany będzie ponieść w związku z nabyciem linii technologicznej stanowiącej przedmiot zamówienia.

5.8    Koszty uruchomienia maszyny.  Koszty szkolenia operatorów jest bezpłatne.

5.9    Zakres i zasady obsługi gwarancyjnej, oraz koszty przeglądów gwarancyjnych jeżeli są wymagane.

5.10 Określenie cen na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

5.11 Informacje o serwisie.

5.12 Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

5.13 Załącznik, o którym mowa w pkt 6.2.

5.14 Dodatkowe istotne informacje z punktu widzenia Oferenta - w tym rozdziale Oferent powinien zamieścić dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w klasyfikacji wcześniejszych rozdziałów, a stanowią istotny element przetargowy z punktu widzenia Oferenta.

6 . SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT

6.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 1. 1.       Cena

Liczba punktów liczona według wzoru:

C= (Cmin/Cb) x 55 pkt, gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cb  - cena badanej oferty

 1. 2.       Ofertowana maszyna posiada łącznie poniższe 2 cechy:

a)       Pozwala na automatyczną kalkulację i  ustawienie pozycji noża w zależności od wzoru fefco,

b)       Minimalna odległość między nacięciami/ bigami poprzecznymi wynosi 25 mm.

Posiadanie obu cech –  15 pkt, brak którejkolwiek lub obu cech – 0 pkt;

 1. 3.       Program pomocowo-serwisowy dla maszyny posiada łącznie poniższe 3 cechy:

a)      maszyna wyposażona jest w moduł komunikacji internetowej pozwalający na zdalną diagnostykę stanu maszyny,

b)      co najmniej 1 osoba zatrudniona u serwisanta włada językiem polskim w mowie i piśmie,

c)      lokalizacja punktu serwisowego znajduje się w odległości maksymalnie 150 km od miejsca instalacji maszyny.

Posiadanie wszystkich cech – 15 pkt, brak którejkolwiek lub wszystkich cech– 0 pkt;

 1. 4.       Dostawca zapewnia zorganizowanie szkolenia operatorskiego w wymiarze co najmniej 2 dni (min. 8h) zaraz po instalacji urządzenia.

Organizacja szkolenia we wskazanym wymiarze  – 15 pkt, Brak szkolenia lub szkolenie w mniejszym wymiarze – 0 pkt.

 

Brane pod uwagę będą tylko urządzenie spełniające wszystkie warunki wymienione w punkcie 2.2.

 

6.2. Oferent zobowiązuje się do wypełnienia tabeli z powyższymi cechami stanowiącej Załącznik nr 1 Do niniejszego Zapytania Ofertowego.

NIEWYPEŁNIENIE / NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE TABELI SKUTKOWAĆ BĘDZIE AUTOMATYCZNYM ODRZUCENIEM OFERTY.

 

 

Z poważaniem,

 

Prezes Zarządu:

Jerzy Matysiak  

 

 

Załącznik nr  1 do Zapytania Ofertowego na dostarczenie i uruchomienie

AUTOMATU WYKRAWAJĄCO-BIGUJĄCEGO TYPU BOX MAKER

 

Oferent: …………………………………………………………………………

 

 

Lp.

WYMAGANIA

Czy Oferta spełnia WYMAGANIA?*

KRYTERIA SPECYFIKI MASZYNY

1.

 

Maszyna pozwala na automatyczną kalkulację i  ustawienie pozycji noża w zależności od wzoru fefco.

TAK

NIE

2.

 

Minimalna odległość między nacięciami/ bigami poprzecznymi wynosi 25 mm

TAK

NIE

KRYTERIA PROGRAMU POMOCOWO-SERWISOWEGO

3.

 

Maszyna wyposażona jest w moduł komunikacji internetowej pozwalający na zdalną diagnostykę stanu maszyny.

 

TAK

NIE

4.

 

Co najmniej 1 osoba zatrudniona u serwisanta włada językiem polskim w mowie i piśmie.

 

TAK

 

NIE

5.

 

Lokalizacja punktu serwisowego znajduje się w odległości maksymalnie 150 km od miejsca instalacji maszyny.

 

 

TAK

NIE

KRYTERIUM SZKOLEŃ OPERATORSKICH

6.

 

Dostawca zapewnia zorganizowanie szkolenia operatorskiego w wymiarze co najmniej 2 dni (min. 8h) zaraz po instalacji urządzenia.

TAK

NIE

* Niepotrzebne skreślić.

 

………………………………………………..

                                                                                                  Podpis Oferenta
ogłoszenieOstrów Wielkopolski , dnia 23.03.2015r.
 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i uruchomienie
DRUKARKI FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ, SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ


ZAMAWIAJĄCY:

TECHNOPOL  GROUP sp. z o.o.

ul. Wańkowicza 1B

63-400 Ostrów Wlkp.

 

1. WSTĘP

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty.

1.2 Własność dokumentu

Niniejszy dokument stanowi własność przedsiębiorstwa TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.  Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.  ma prawo zażądać w dowolnym momencie zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu.

1.3 Słownik skrótów i pojęć

Poniżej wyjaśnione są skróty i pojęcia używane w niniejszym dokumencie:

- Zamawiający: TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.  ul. Wańkowicza 1B  63-400 Ostrów Wlkp.

-  Dostawca: wybrany w wyniku postępowania ofertowego oferent.

-  Oferent: firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia.

- Zapytanie Ofertowe: propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków przygotowania Ofert.

-  Polska: Rzeczpospolita Polska.

2 . WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o złożenie oferty w zakresie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

2.1 Wymagania dotyczące oferty

– Ofertę należy przygotować w języku polskim , zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w rozdziale 5. „Opis oczekiwanej zawartości Oferty”.

- Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Oferty na piśmie oraz ewentualnie przesłać drogą elektroniczną (e-mail) skan Oferty w formacie PDF.

- Jeżeli w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mowa jest o formie pisemnej, za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, należy przez to rozumieć oświadczenie woli opatrzone własnoręcznym podpisem osoby składającej to oświadczenie, korespondencję e-mail opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ale również korespondencję email nieopatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.2 Przedmiot zamówienia

-   Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w rozdziale 3. „Opis przedmiotu zamówienia” .

-   Z postępowania ofertowego wyklucza się oferty częściowe, nie obejmujące całego przedmiotu zamówienia.

2.3 Termin i miejsce składania Ofert

- Oferty należy dostarczyć osobiście jednemu z Członków Zarządu spółki lub przesyłać do siedziby Zamawiającego na adres:

TECHNOPOL  GROUP sp. z o.o.   ul. Wańkowicza1 B  63-400 Ostrów Wlkp.

 

lub adres e-mail:

r.czwojdzinski@technopol.com.pl

 

- Ostateczny termin składania Ofert:  30 MARZEC 2015 , do godziny 12.00   ;

- Termin końcowy dostawy przedmiotu zamówienia, montaż i rozruch – do 15 października 2015 ;

- W przypadku ofert spóźnionych:

a) Wszystkie oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert podanym na Zapytaniu Ofertowym pozostają u Zamawiającego.

b) Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie Ofert.

c) Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.

2.4 Okres ważności Oferty

- Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do dnia 31 MAJA 2015 włącznie.

2.5 Ocena ofert

- Zamawiający przewiduje, że ocena ostateczna nadesłanych Ofert nastąpi do dnia 3 KWIETNA 2015, po tym terminie Oferenci drogą elektroniczną „e-mail” otrzymają informacje o statusie swoich ofert oraz dalszym postępowaniu.

- Sposób i kryteria oceny ofert zostały przedstawione w rozdziale 6. „Sposób i kryteria oceny ofert”.

- Wynikiem rozpatrzenia ofert może być status:

• ODRZUCENIE OFERTY,

• AKCEPTACJA OFERTY.

-  Z tytułu odrzucenia Oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

-  O ostatecznym statusie złożonej oferty zostanie powiadomiony każdy oferent.

- Przy ocenie opisanych wyżej warunków Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się danymi i doświadczeniami zrzeszeń branżowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim lub światowym.

2.6 Zastrzeżenia

- Zapytanie Ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §1 k.c.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”.

- Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia, także z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi w Ofercie dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów i oświadczeń.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności Oferenta.

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie DRUKARKI FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ, SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ, w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym.

 

DRUKARKA FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ, SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ będąca przedmiotem niniejszego zamówienia powinna spełniać następujące warunki:

3.1      Maszyna powinna posiadać następujące parametry techniczne:

 • prędkość maszyny nie mniejsza niż 16,000arkuszy/godzinę;
 • maksymalna szerokość nominalna przerabianego arkusza tektury powyżej 2200 mm;
 • maksymalna nominalna długość zadruku przerabianego arkusza tektury nie mniejsza niż 720 mm;
 • maszyna wykonana w standardzie CE;
 • grubość tektur w zakresie nie mniejsza od 1.4mm do 10mm;
 • pełna automatyka ustawień i pamięci zleceń na zespołach drukujących;
 • pełna automatyka ustawień i pamięć zleceń na sekcji slotter’a, sztancy rotacyjnej, skladarko-sklejarki.

3.2    W skład linii musi wchodzić: 

 • podajnik arkuszy próżniowy;
 • 4 zespoły drukujące z transportem próżniowym;
 • Sekcja susząca ;
 • sekcja slot tera ;
 • sekcja sztancy rotacyjnej;
 • sekcja skladajaco-klejaca;
 • układarka arkuszy ;
 • sekcja wiązania paczek równolegle do fali tektury.

3.3    Maszyna powinna być wyposażona w:

 • system wprowadzania arkuszy za pomocą podajnika próżniowego;
  • system ciągłego próżniowego prowadzenia arkuszy przez maszynę;
  • system drukujący z listwa zgarniająca;
  • system suszenia za ostatnim zespołem drukującym umożliwiający wysuszenie nadruku na papierach powlekanych ;
  • system mocowania klisz drukujących typu Mathews i Fix ;
  • możliwość mycia systemu farbowego podczas produkcji;
  • system klejowy (klejenie zewnętrze i wewnętrzne) z wykrywaniem obecności ścieżki kleju;
  • system próżniowego prowadzenia arkuszy na skladarko-sklejarce.

3.4    Maszyna powinna zapewniać możliwość pracy z pominięciem procesu formowania arkuszy nie mniejszych niż 2000 mm przez sekcje skladajaco-klejaca (płaskie opakowanie tylko po wycięciu i nadruku) i ułożenia na układarce .

3.5    Maszyna ma być nowa, wyprodukowana w 2014 lub 2015 roku i nie posiadająca żadnych użytkowników wcześniej.

3.6    Dostawca zapewnia szkolenie operatorskie w co najmniej dwóch cyklach :

a)        Pierwsze dwutygodniowe zaraz po instalacji

b)       Drugie dwutygodniowe do pół roku po instalacji

4 . WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCÓW

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

4.1    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2    Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

4.3    Są osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jednocześnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, złożą ofertę i zawrą umowę w sprawie zamówienia, o ile jego oferta ostanie wybrana.

4.4    Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

4.5    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

4.6    Zorganizowali prężnie działającą obsługę serwisową w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE w sposób zapewniający szybką reakcję w przypadku awarii maszyny i są w stanie przedstawić sposób w jaki można ją usunąć w jak najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia awarii.

4.7    Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

4.8    Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zorganizować na żądanie Zamawiającego pokazu działania urządzenia w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE.

5 . OPIS OCZEKIWANEJ ZAWARTOŚCI OFERTY

Oferty powinny zawierać wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale i powinna być złożona na piśmie. W sytuacji, gdy oferta nie będzie kompletna pod względem informacyjnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia bez przeprowadzenia szczegółowej oceny. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności co do prawdziwości danych zawartych w przekazanej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty złożonej przez Oferenta. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

5.1    Nazwę i adres Oferenta.

5.2    Zatytułowanie pisma zwrotem „Oferta”

5.3    Dokładny opis składowych elementów wraz z symbolami katalogowymi producenta.

5.4    Specyfikację techniczną maszyny wraz z gwarantowanymi przez oferenta parametrami produkcyjno-jakościowymi.

5.5    Termin realizacji.

- Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy

- Zakończenie realizacji usługi: najpóźniej do dnia 31 PAŹDZIERNIK 2015.

5.6    Termin ważności oferty do dnia 31 MAJA 2015  .

5.7    Cenę (koszt) i Warunki płatności.

- Należy przedstawić wiążąco całkowitą cenę (wyrażoną jedną liczbą) realizacji przedmiotu zamówienia.

- Warunki i sposób zapłaty: 

 • 25% ceny całkowitej po podpisaniu kontraktu (umowy kupna - sprzedaży);

 

 • 65% ceny całkowitej przed wysyłką do zamawiającego (7 dni przed wysłaniem do kupującego);

 

 • 10% ceny całkowitej po instalacji, uruchomieniu i przeprowadzeniu testu akceptacyjnego z wynikiem pozytywnym.

- Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru ofert.

- Oferowana cena powinna być ceną netto w formule Incoterms 2010 DAP Ostrów Wielkopolski.

- Walutą zamówienia jest EUR, PLN. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w EUR, PLN. Jeżeli cena będzie podana w EUR  zostanie ona przeliczona na złotówki po średnim kursie NBP z dnia wpłynięcia oferty.

- Przy porównywaniu cen netto za realizację zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ewentualne obciążenia, także celne, które zobowiązany będzie ponieść w związku z nabyciem linii technologicznej stanowiącej przedmiot zamówienia.

5.8    Koszty uruchomienia maszyny.  Koszty szkolenia operatorów jest bezpłatne.

5.9    Zakres i zasady obsługi gwarancyjnej, oraz koszty przeglądów gwarancyjnych jeżeli są wymagane.

5.10 Określenie cen na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

5.11 Informacje o serwisie.

5.12 Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

5.13 Załącznik, o którym mowa w pkt 6.2.

5.14 Dodatkowe istotne informacje z punktu widzenia Oferenta - w tym rozdziale Oferent powinien zamieścić dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w klasyfikacji wcześniejszych rozdziałów, a stanowią istotny element przetargowy z punktu widzenia Oferenta.

6 . SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT

6.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 1. Cena

Liczba punktów liczona według wzoru:

C= (Cmin/Cb) x 55 pkt, gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert

Cb  - cena badanej oferty

 1. Ofertowana maszyna posiada łącznie poniższe 2 cechy:

a)       Możliwość pracy z pominięciem procesu formowania arkuszy tektury nie mniejszych niż 2000mm przez sekcje skladajaco-klejacą (płaskie opakowanie tylko po wycięciu i nadruku),

b)       Możliwość ułożenia na układarce .

Posiadanie obu cech –  15 pkt, brak którejkolwiek lub obu cech – 0 pkt;

 1. Zaplecze serwisowe posiada łącznie poniższe 3 cechy:

a)      Co najmniej 1 osoba zatrudniona u Serwisanta włada językiem polskim w mowie i piśmie,

b)      Serwis firmowy dostępny całodobowo we wszystkie dni tygodnia,

c)      Oferent gwarantuje, że w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki co najmniej 1 z serwisantów Oferenta przybędzie do miejsca zamontowania urządzenia.

Posiadanie wszystkich cech - 15 pkt, brak którejkolwiek lub wszystkich cech– 0 pkt;

 1. Magazyn części zamiennych Oferenta posiada łącznie poniższe 2 cechy:

a)       Dostępny jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia

b)       Zlokalizowany w odległości maksymalnej 1000 km od siedziby Beneficjenta (miejsca instalacji urządzenia)

Posiadanie obu cech– 15 pkt, brak którejkolwiek lub obu cech – 0 pkt;

 

Brane pod uwagę będą tylko urządzenie spełniające wszystkie warunki wymienione w punkcie 2.2.

 

6.2. Oferent zobowiązuje się do wypełnienia tabeli z powyższymi cechami stanowiącej Załącznik nr 1 Do niniejszego Zapytania Ofertowego.

NIEWYPEŁNIENIE / NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE TABELI SKUTKOWAĆ BĘDZIE AUTOMATYCZNYM ODRZUCENIEM OFERTY.

 

 

 

Z poważaniem,
 
Prezes Zarządu:
Jerzy Matysiak


Ostrów Wielkopolski , dnia 26.02.2015r.

INFORMACJA
O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA PORÓWNANIA OFERT
na dostarczenie i uruchomienie
DRUKARKI FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ, SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ

 

ZAMAWIAJĄCY:

TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.
Ul. Wańkowicza 1B
63-400 Ostrów Wlkp.


tel. +48 62 735 84 58, fax +48 62 591 82 53

r.czwojdzinski@technopol.com.pl

NIP: 6222325616, REGON: 250966016

KRS: 0000086540

 

Niniejszym informujemy, iż postępowanie porównania ofert prowadzone na podstawie „Zapytania ofertowego na dostarczenie i uruchomienie drukarki flexo z podajnikiem i slotterem, rotacją, składarko-sklejarką oraz paczkarką (dalej: Zapytanie) z dnia 24.09.2014 r. ULEGA ZAMKNIĘCIU z dniem 27.02.2015 r.

Zgodnie z punktem 2.6 myślnik 3 Zapytania: „Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia”. Tym samym, pragniemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie uruchomimy nowe postępowanie ofertowe na przedmiotową maszynę. Wszystkich potencjalnych Oferentów zachęcamy do składania ofert w późniejszym czasie.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 

Z poważaniem,
Prezes Zarządu:
Jerzy Matysiak
Ostrów Wielkopolski , dnia 24.09.2014r.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i uruchomienie
DRUKARKI FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ,
SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ

ZAMAWIAJĄCY:

TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.
Ul. Wańkowicza 1B
63-400 Ostrów Wlkp.

  1. WSTĘP

1.1 Cel dokumentu
     Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty.
  1.2 Własność dokumentu
      Niniejszy dokument stanowi własność przedsiębiorstwa TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ma prawo zażądać w dowolnym momencie zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu.
   1.3 Słownik skrótów i pojęć
       Poniżej wyjaśnione są skróty i pojęcia używane w niniejszym dokumencie:

       - Zamawiający: TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1B 63-400 Ostrów Wlkp.

       - Dostawca: wybrany w wyniku postępowania ofertowego oferent.

       - Oferent: firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia.

       - Zapytanie Ofertowe: propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków przygotowania Ofert.

       - Polska: Rzeczpospolita Polska.

    1. WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
    2. Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o złożenie oferty w zakresie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.


   2.1 Wymagania dotyczące oferty
       – Ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielskim lub polsko-angielskim, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w rozdziale 5. „Opis oczekiwanej zawartości Oferty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową wiążący jest tekst polski.

       - Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Oferty na piśmie oraz ewentualnie przesłać drogą elektroniczną (e-mail) skan Oferty w formacie PDF.

       - Jeżeli w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mowa jest o formie pisemnej, za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, należy przez to rozumieć oświadczenie woli opatrzone własnoręcznym podpisem osoby składającej to oświadczenie, korespondencję e-mail opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ale również korespondencję email nieopatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   2.2 Przedmiot zamówienia
       - Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w rozdziale 3. „Opis przedmiotu zamówienia” .

       - Z postępowania ofertowego wyklucza się oferty częściowe, nie obejmujące całego przedmiotu zamówienia.

   2.3 Termin i miejsce składania Ofert
       - Oferty należy dostarczyć osobiście jednemu z Członków Zarządu spółki lub przesyłać do siedziby Zamawiającego na adres:


   TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ul. Wańkowicza1 B 63-400 Ostrów Wlkp.
   lub adres e-mail:
   r.czwojdzinski@technopol.com.pl


       - Ostateczny termin składania Ofert: 3 PAŹDZIERNIK 2014 , do godziny 12.00;

       - Termin końcowy dostawy przedmiotu zamówienia, montaż i rozruch – do 28 LUTEGO 2015;

       - W przypadku ofert spóźnionych:

        a) Wszystkie oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert podanym na Zapytaniu Ofertowym pozostają u Zamawiającego.

        b) Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie Ofert.

        c) Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.

   2.4 Okres ważności Oferty
       - Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do dnia 30 LISTOPADA 2014 włącznie.

   2.5 Ocena ofert
       - Zamawiający przewiduje, że ocena ostateczna nadesłanych Ofert nastąpi do dnia 6 PAŹDZIERNIKA 2014, po tym terminie Oferenci drogą elektroniczną „e-mail” otrzymają informacje o statusie swoich ofert oraz dalszym postępowaniu.

       - Sposób i kryteria oceny ofert zostały przedstawione w rozdziale 6. „Sposób i kryteria oceny ofert”.

       - Wynikiem rozpatrzenia ofert może być status:

        • ODRZUCENIE OFERTY,

        • AKCEPTACJA OFERTY.
       - Z tytułu odrzucenia Oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

       - O ostatecznym statusie złożonej oferty zostanie powiadomiony każdy oferent.

       - Przy ocenie opisanych wyżej warunków Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się danymi i doświadczeniami zrzeszeń branżowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim lub światowym.

   2.6 Zastrzeżenia
       - Zapytanie Ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §1 k.c.

       - Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”.

       - Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.

       - Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia, także z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

       - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny.

       - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.

       - Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi w Ofercie dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów i oświadczeń.

       - Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności Oferenta.

    1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie DRUKARKI FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ, SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ, w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym.


     DRUKARKA FLEXO Z PODAJNIKIEM I SLOTTEREM, ROTACJĄ, SKŁADARKO-SKLEJARKĄ ORAZ PACZKARKĄ będąca przedmiotem niniejszego zamówienia powinna spełniać następujące warunki:


   3.1 Maszyna powinna posiadać następujące parametry techniczne:
       • prędkość maszyny nie mniejsza niż 16,000arkuszy/godzinę;

       • maksymalna szerokość nominalna przerabianego arkusza tektury powyżej 2200 mm;

       • maksymalna nominalna długość zadruku przerabianego arkusza tektury nie mniejsza niż 720 mm;

       • maszyna wykonana w standardzie CE;

       • grubość tektur w zakresie nie mniejsza od 1.5mm do 10mm;

       • pełna automatyka ustawień i pamięci zleceń na zespołach drukujących;

       • pełna automatyka ustawień i pamięć zleceń na sekcji slotter’a, sztancy rotacyjnej, skladarko-sklejarki.

   3.2 W skład linii musi wchodzić:
       • podajnik arkuszy próżniowy;

       • 4 zespoły drukujące z transportem próżniowym;

       • sekcja slotter’a,;

       • sekcja sztancy rotacyjnej;

       • sekcja skladajaco-klejaca;

       • układarka arkuszy ładowana od góry;

       • sekcja wiązania paczek równolegle do fali tektury.

   3.3 Maszyna powinna być wyposażona w:
       • system wprowadzania arkuszy za pomocą pasowego podajnika próżniowego;

       • system ciągłego próżniowego prowadzenia arkuszy przez maszynę;

       • system drukujący z pojedyncza listwa zgarniająca;

       • ostatni zespól drukujący wydłużony;

       • system mocowania klisz drukujących typu Mathews;

       • możliwość mycia systemu farbowego podczas produkcji;

       • system klejowy (klejenie zewnętrze i wewnętrzne) z wykrywaniem obecności ścieżki kleju;

       • system próżniowego prowadzenia arkuszy na skladarko-sklejarce.

   3.4 Maszyna powinna zapewniać możliwość pracy z pominięciem procesu formowania arkuszy nie mniejszych niż 2000 mm przez sekcje skladajaco-klejaca (płaskie opakowanie tylko po wycięciu i nadruku) i ułożenia na układarce (układanie od góry).
   3.5 Maszyna ma być nowa, wyprodukowana w 2014 roku i nie posiadająca żadnych użytkowników wcześniej.
    1. WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCÓW
    2. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:


   4.1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
    4.2 Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

    4.3 Są osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jednocześnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, złożą ofertę i zawrą umowę w sprawie zamówienia, o ile jego oferta ostanie wybrana.

    4.4 Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

    4.5 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

    4.6 Zorganizowali prężnie działającą obsługę serwisową w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE w sposób zapewniający szybką reakcję w przypadku awarii maszyny i są w stanie przedstawić sposób w jaki można ją usunąć w jak najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia awarii.

    4.7 Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

    4.8 Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zorganizować na żądanie Zamawiającego pokazu działania urządzenia w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE.

    1. OPIS OCZEKIWANEJ ZAWARTOŚCI OFERTY
    2. Oferty powinny zawierać wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale i powinna być złożona na piśmie. W sytuacji, gdy oferta nie będzie kompletna pod względem informacyjnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia bez przeprowadzenia szczegółowej oceny. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności co do prawdziwości danych zawartych w przekazanej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty złożonej przez Oferenta. Oferta powinna zawierać następujące elementy:


   5.1 Nazwę i adres Oferenta.
   5.2 Zatytułowanie pisma zwrotem „Oferta”
   5.3 Dokładny opis składowych elementów wraz z symbolami katalogowymi producenta.
   5.4 Specyfikację techniczną maszyny wraz z gwarantowanymi przez oferenta parametrami produkcyjno-jakościowymi.
   5.5 Termin realizacji.
       - Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy

       - Zakończenie realizacji usługi: najpóźniej do dnia 31 MARCA 2015.

   5.6 Termin ważności oferty do dnia 30 LISTOPADA 2014.
   5.7 Cenę (koszt) i Warunki płatności.
       - Należy przedstawić wiążąco całkowitą cenę (wyrażoną jedną liczbą) realizacji przedmiotu zamówienia.

       - Warunki i sposób zapłaty:

        • 25% ceny całkowitej po podpisaniu kontraktu (umowy kupna - sprzedaży);

        • 65% ceny całkowitej przed wysyłką do zamawiającego (7 dni przed wysłaniem do kupującego);

        • 10% ceny całkowitej po instalacji, uruchomieniu i przeprowadzeniu testu akceptacyjnego z wynikiem pozytywnym.

       - Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru ofert.

       - Oferowana cena powinna być ceną netto w formule Incoterms 2010 DAP Ostrów Wielkopolski. - Walutą zamówienia jest EUR, PLN, USD. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w EUR, PLN, USD. Jeżeli cena będzie podana w EUR/USD zostanie ona przeliczona na złotówki po średnim kursie NBP z dnia wpłynięcia oferty.

       - Przy porównywaniu cen netto za realizację zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ewentualne obciążenia, także celne, które zobowiązany będzie ponieść w związku z nabyciem linii technologicznej stanowiącej przedmiot zamówienia.

   5.8 Koszty uruchomienia maszyny. Koszty szkolenia operatorów jest bezpłatne.
    5.9 Zakres i zasady obsługi gwarancyjnej, oraz koszty przeglądów gwarancyjnych jeżeli są wymagane.

    5.10 Określenie cen na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

    5.11 Informacje o serwisie.

    5.12 Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

    5.13 Załącznik, o którym mowa w pkt 6.2.

   5.14 Dodatkowe istotne informacje z punktu widzenia Oferenta
      - w tym rozdziale Oferent powinien zamieścić dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w klasyfikacji wcześniejszych rozdziałów, a stanowią istotny element przetargowy z punktu widzenia Oferenta.

    1. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT

   6.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

   1. Cena
        Liczba punktów liczona według wzoru:


        C= (Cmin/Cb) x 40 pkt, gdzie:

        Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert

        Cb - cena badanej oferty


   2. Ofertowana maszyna posiada łącznie poniższe 2 cechy:
        a) Możliwość pracy z pominięciem procesu formowania arkuszy tektury nie mniejszych niż 2000mm przez sekcje skladajaco-klejacą (płaskie opakowanie tylko po wycięciu i nadruku),

        b) Możliwość ułożenia na układarce (układanie od góry).

        Posiadanie obu cech – 20 pkt, brak którejkolwiek lub obu cech – 0 pkt;

   3. Zaplecze serwisowe posiada łącznie poniższe 3 cechy:
        a) Co najmniej 1 osoba zatrudniona u Serwisanta włada językiem polskim w mowie i piśmie,

        b) Serwis firmowy dostępny całodobowo we wszystkie dni tygodnia,

        c) Oferent gwarantuje, że w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki co najmniej 1 z serwisantów Oferenta przybędzie do miejsca zamontowania urządzenia.

        Posiadanie wszystkich cech - 15 pkt, brak którejkolwiek lub wszystkich cech– 0 pkt;

   4. Magazyn części zamiennych Oferenta posiada łącznie poniższe 2 cechy:
        a) Dostępny jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia

        b) Zlokalizowany w odległości maksymalnej 1000 km od siedziby Beneficjenta (miejsca instalacji urządzenia) Posiadanie obu cech– 15 pkt, brak którejkolwiek lub obu cech – 0 pkt;

   5. Pasowy Podajnik Próżniowy
        Pasowy Podajnik Próżniowy jest elementem maszyny - 10 pkt, Pasowy Podajnik Próżniowy nie jest elementem maszyny – 0 pkt.

       Brane pod uwagę będą tylko urządzenie spełniające wszystkie warunki wymienione w punkcie 2.2.

   6.2. Oferent zobowiązuje się do wypełnienia tabeli z powyższymi cechami stanowiącej Załącznik nr 1 Do niniejszego Zapytania Ofertowego.

       NIEWYPEŁNIENIE / NIEKOMPLETNE WYPEŁNIENIE TABELI SKUTKOWAĆ BĘDZIE AUTOMATYCZNYM ODRZUCENIEM OFERTY.

   Z poważaniem,
   Prezes Zarządu:
   Jerzy Matysiak   Ostrów Wielkopolski , dnia 19.05.2014r.

   Zapytanie ofertowe na dostarczenie i uruchomienie
   FABRYCZNIE NOWEGO PLOTERA TNĄCO-BIGUJĄCEGO DO TEKTURY FALISTEJ

   ZAMAWIAJĄCY:
   TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.
   Ul. Wańkowicza 1B
   63-400 Ostrów Wlkp.

    1. WSTĘP

   1.1 Cel dokumentu
       Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty.
    1.2 Własność dokumentu
        Niniejszy dokument stanowi własność przedsiębiorstwa TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ma prawo zażądać w dowolnym momencie zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu.
     1.3 Słownik skrótów i pojęć
         Poniżej wyjaśnione są skróty i pojęcia używane w niniejszym dokumencie:

         - Zamawiający – TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1B 63-400 Ostrów Wlkp.

         - Dostawca – wybrany w wyniku postępowania ofertowego oferent.

         - Oferent – firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia.

         - Zapytanie Ofertowe - propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków przygotowania Ofert.

         - Polska – Rzeczpospolita Polska.

      1. WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

       Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o złożenie oferty w zakresie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.


     2.1. Wymagania dotyczące oferty
         – Ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielskim lub polsko-angielskim, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w rozdziale 5. „Opis oczekiwanej zawartości Oferty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową wiążący jest tekst polski.

         - Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Oferty na piśmie oraz ewentualnie przesłać drogą elektroniczną (e-mail) skan Oferty w formacie PDF.

         - Jeżeli w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mowa jest o formie pisemnej, za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, należy przez to rozumieć oświadczenie woli opatrzone własnoręcznym podpisem osoby składającej to oświadczenie, korespondencję e-mail opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ale również korespondencję email nieopatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
      2.2. Przedmiot zamówienia
          - Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w rozdziale 3. „Opis przedmiotu zamówienia”.

          - Z postępowania ofertowego wyklucza się oferty częściowe, nie obejmujące całego przedmiotu zamówienia.
       2.3. Termin i miejsce składania Ofert
           - Oferty należy dostarczyć osobiście jednemu z Członków Zarządu spółki lub przesyłać do siedziby Zamawiającego na adres:


       TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ul. Wańkowicza1 B 63-400 Ostrów Wlkp.

           lub adres
       e-mail:
       r.czwojdzinski@technopol.com.pl


           - Ostateczny termin składania Ofert 27.05.2014, do godziny 22.00

           - Termin końcowy dostawy przedmiotu zamówienia, montaż i rozruch – do 30.06.2014.

           - W przypadku ofert spóźnionych:

            a) Wszystkie oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert podanym na Zapytaniu Ofertowym pozostają u Zamawiającego.

            b) Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie Ofert.

            c) Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.
        2.4. Okres ważności Oferty
            - Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do dnia 30.06.2014 włącznie.
         2.5. Ocena ofert
             - Zamawiający przewiduje, że ocena ostateczna nadesłanych Ofert nastąpi do dnia 30.05.2014, po tym terminie Oferenci drogą elektroniczną „e-mail” otrzymają informacje o statusie swoich ofert oraz dalszym postępowaniu.

             - Sposób i kryteria oceny ofert zostały przedstawione w rozdziale 6. „Sposób i kryteria oceny ofert”.

             - Wynikiem rozpatrzenia ofert może być status:

              • odrzucenie oferty,

              • akceptacja oferty.
             - Z tytułu odrzucenia Oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

             - O ostatecznym statusie złożonej oferty zostanie powiadomiony każdy oferent.

             - Przy ocenie opisanych wyżej warunków Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się danymi i doświadczeniami zrzeszeń branżowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim lub światowym.
          2.6. Zastrzeżenia
              - Zapytanie Ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §1 k.c.

              - Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”.

              - Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.

              - Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia, także z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

              - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny.

              - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.

              - Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi w Ofercie dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów i oświadczeń.

              - Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności Oferenta.

           1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja (uruchomienie) fabrycznie nowego plotera tnąco-bigującego, w ramach realizacji projektu pt.
          „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”
            dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale inwestycyjnym.


            Ploter tnąco-bigujący będący przedmiotem niniejszego zamówienia powinien umożliwiać pracę 24/7 o i posiadać następujące parametry techniczne:

             • Format roboczy stołu – 2210 x 3200 mm.

             • Stół roboczy z pompą próżniową o mocy min 7kW.

             • Stół roboczy z min 8 odseparowanymi strefami podsysu.

             • Przyśpieszenie głowicy tnącej – minimalnie 13 m/s2.

             • Prędkość głowicy tnącej – minimalnie 90 m/min.

             • Grubość obsługiwanych mediów – do 45 mm.

             • Możliwość bigowania tektury kołem bigującym o średnicy 150mm i 26mm.

             • Możliwość cięcia tektur falistych w pełnym zakresie grubości i gramatur, tj. od fali jedno-warstwowej do trzy-warstwowej, zarówno w liniach prostych jak i dowolnych kształtach.

             • Możliwość cięcia mediów litych takich jak poliwęglan do 1mm grubości.

             • Możliwość cięcia pod katem 45o.

             • Automatyczny pomiar długości ostrza.

             • Automatyczne podawanie mediów ze stosu na stół roboczy oraz automatyczne odbieranie mediów ze stołu roboczego na odbiornik.

             • Automatyczne pozycjonowanie arkuszy mediów podawanych w trybie automatycznym na stół roboczy. Dotyczy to zarówno arkuszy układanych wydrukiem do góry, jak i tych wydrukiem do dołu, gdzie wymagane jest jednoczesne bigowanie tektury.

             • Maszyna musi być nowa, wyprodukowana w 2014 roku i nie posiadająca żadnych użytkowników wcześniej.

           1. WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCÓW

            W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

            1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

            2. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

            3. Są osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jednocześnie ubiegając się o udzielenie zamówienia, złożą ofertę i zawrą umowę w sprawie zamówienia, o ile jego oferta ostanie wybrana.

            4. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

            5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

            6. Zorganizowali prężnie działającą obsługę serwisową w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE w sposób zapewniający szybką reakcję w przypadku awarii maszyny i są w stanie przedstawić sposób w jaki można ją usunąć w jak najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia awarii (preferowany czas – do 24h).

            7. Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

            8. Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zorganizować na żądanie Zamawiającego pokazu działania urządzenia w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE.

           1. OPIS OCZEKIWANEJ ZAWARTOŚCI OFERTY

            Oferty powinny zawierać wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale i powinna być złożona na piśmie. W sytuacji, gdy oferta nie będzie kompletna pod względem informacyjnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia bez przeprowadzenia szczegółowej oceny. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności co do prawdziwości danych zawartych w przekazanej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty złożonej przez Oferenta. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

            5.1. Nazwę i adres Oferenta.

            5.2. Zatytułowanie pisma zwrotem „oferta”.

            5.2. Dokładny opis składowych elementów wraz z symbolami katalogowymi producenta.

            5.3. Specyfikację techniczną maszyny wraz z gwarantowanymi przez oferenta parametrami produkcyjno-jakościowymi.

            5.4. Termin realizacji.

             a) Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy

             b) Zakończenie realizacji usługi: najpóźniej do dnia 30.06.2014 .

             5.5. Termin ważności oferty do dnia 30.06.2014 .

             5.6. Cenę (koszt) i Warunki płatności.

              - Należy przedstawić wiążąco całkowitą cenę (wyrażoną jedną liczbą) realizacji przedmiotu zamówienia.

              - Warunki i sposób zapłaty.

              - Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru ofert.

              - Oferowana cena powinna być ceną netto w formule Incoterms 2010 DDP (zakład Zamawiającego).

              - Walutą zamówienia jest EUR lub PLN. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w EUR lub PLN. Jeżeli cena będzie podana w EUR zostanie ona przeliczona na złotówki po średnim kursie NBP z dnia wpłynięcia oferty.

              - Przy porównywaniu cen netto za realizację zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ewentualne obciążenia, także celne, które zobowiązany będzie ponieść w związku z nabyciem linii technologicznej stanowiącej przedmiot zamówienia.
             5.7. Koszty uruchomienia maszyny. Koszty szkolenia operatorów jest bezpłatne.

             5.8. Zakres i zasady obsługi gwarancyjnej, oraz koszty przeglądów gwarancyjnych jeżeli są wymagane.

             5.9. Określenie cen na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

             5.10. Informacje o serwisie.

             5.11. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie 4 niniejszego dokumentu.

             5.12. Dodatkowe istotne informacje z punktu widzenia Oferenta - w tym rozdziale Oferent powinien zamieścić dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w klasyfikacji wcześniejszych rozdziałów, a stanowią istotny element przetargowy z punktu widzenia Oferenta.

            1. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT

             WERSJA TECHNOPOLU:

             Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

              • Cena – znaczenie 60 pkt.

              • Czas reakcji serwisu – 20 pkt.

             • Czas wizyty inżyniera serwisu od momentu zgłoszenia awarii – 20 pkt.
            Oferta o najniższej cenie uzyska maksimum punktów a oferty pozostałe otrzymają ilość punktów według propozycji wagowej w stosunku do oferty najlepszej. Brane pod uwagę będą tylko urządzenie spełniające wszystkie warunki wymienione w punkcie 2.2.

           Z poważaniem,
           Prezes Zarządu:
           Jerzy Matysiak
           Zapytanie ofertowe na dostarczenie i uruchomienie
           Drukarka wielkoformatowa cyfrowa

           ZAMAWIAJĄCY:

           TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.
           Ul. Wańkowicza 1B
           63-400 Ostrów Wlkp.


            1. WSTĘP


           1.1 Cel dokumentu
              Celem dokumentu jest przedstawienie zasadniczych warunków przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz oczekiwanej zawartości oferty.


           1.2 Własność dokumentu
              Niniejszy dokument stanowi własność przedsiębiorstwa TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.

              Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest

              niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.

              ma prawo zażądać w dowolnym momencie zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu.


           1.3 Słownik skrótów i pojęć
              Poniżej wyjaśnione są skróty i pojęcia używane w niniejszym dokumencie:

              - Zamawiający – TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1B 63-400 Ostrów Wlkp.

              - Dostawca – wybrany w wyniku postępowania ofertowego oferent.

              - Oferent – firma ubiegająca się o realizację przedmiotu zamówienia.

              - Zapytanie Ofertowe - propozycja Zamawiającego skierowana do Oferentów w sprawie warunków przygotowania Ofert.

              - Polska – Rzeczpospolita Polska.


            1. WARUNKI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


             Zamawiający zwraca się do Oferenta z prośbą o złożenie oferty w zakresie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.


           2.1. Wymagania dotyczące oferty

              – Ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielskim lub polsko-angielskim, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w rozdziale 5. „Opis oczekiwanej zawartości Oferty”. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową wiążący jest tekst polski.

              - Oferent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Oferty na piśmie oraz ewentualnie przesłać drogą elektroniczną (e-mail) skan Oferty w formacie PDF. - Jeżeli w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mowa jest o formie pisemnej, za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, należy przez to rozumieć oświadczenie woli opatrzone własnoręcznym podpisem osoby składającej to oświadczenie, korespondencję e-mail opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ale również korespondencję email nieopatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


           2.2. Przedmiot zamówienia

              - Przedmiot zamówienia przedstawiony jest w rozdziale 3. „Opis przedmiotu zamówienia”.

              - Z postępowania ofertowego wyklucza się oferty częściowe, nie obejmujące całego przedmiotu zamówienia.


           2.3. Termin i miejsce składania Ofert

              - Oferty należy dostarczyć osobiście jednemu ze Wspólników spółki cywilnej lub przesyłać do siedziby Zamawiającego na adres:


           TECHNOPOL GROUP sp. z o.o. ul. Wańkowicza1 B 63-400 Ostrów Wlkp.

              lub adresy e-mail:


           r.czwojdzinski@technopol.com.pl

              - Ostateczny termin składania Ofert –15.04.2014, do godziny 18.00.

              - Termin końcowy dostawy przedmiotu zamówienia, montaż i rozruch – do 30.06.2014

              - W przypadku ofert spóźnionych:

              a) Wszystkie oferty otrzymane po upływie terminu składania ofert podanym na Zapytaniu Ofertowym pozostają u Zamawiającego.

              b) Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie Ofert.

              c) Spóźnione oferty mogą zostać odrzucone i niedopuszczone do oceny.


           2.4. Okres ważności Oferty

              - Składający ofertę jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do dnia 30.06.2014 r. włącznie.


           2.5. Ocena ofert

              - Zamawiający przewiduje, że ocena ostateczna nadesłanych Ofert nastąpi do dnia 21.04.2014r., po tym terminie Oferenci drogą elektroniczną „e-mail” otrzymają informacje o statusie swoich ofert oraz dalszym postępowaniu.

              - Sposób i kryteria oceny ofert zostały przedstawione w rozdziale 6. „Sposób i kryteria oceny ofert”.

              - Wynikiem rozpatrzenia ofert może być status:

              • odrzucenie oferty,

              • akceptacja oferty.

              - Z tytułu odrzucenia Oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

              - O ostatecznym statusie złożonej oferty zostanie powiadomiony każdy oferent.

              - Przy ocenie opisanych wyżej warunków Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się danymi i doświadczeniami zrzeszeń branżowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim lub światowym.


           2.6. Zastrzeżenia

              - Zapytanie Ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §1 k.c.

              - Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”.

              - Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.

              - Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia, także z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

              - Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny.

              - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.

              - Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi w Ofercie dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów i oświadczeń.

              - Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do złożenia informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności Oferenta.


             • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

              Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie nowej fabrycznie maszyny Drukarka wielkoformatowa cyfrowa zgodnie z poniższymi wymaganiami:
                a) technologia druku: druk UV na podłożach elastycznych i sztywnych

                b) Jakość druku w kolorze: od 600 dpi

                c) Urządzenie musi zadrukować arkusze sztywne lub elastyczne w prędkości 500 m2/h .

                d) zgodne rodzaje atramentów: Atramenty UV.

                e) rozwiązania podnoszące produktywność: wysoka wydajność urządzenia, zarządzanie kolorami, zmiana rozmiaru i przycinanie pliku

                f) rozmiary nośników, do dostosowania: arkusze sztywne i elastyczne o formatach co najmniej 160 x 320 cm

                g) grubość nośnika: co najmniej 2cm

               h) Możliwość druku na wymienionych nośnikach: podłoże PE, PCV, arkusze PCV, tablice z pianki, tektura falista (arkusze żłobkowane E, EE i EB; dopuszczalne są dodatkowe płaskie arkusze wysokiej jakości), stojak ekspozycyjny lub cienki karton, tektura prasowana, polistyren, SAV, papier, papier syntetyczny, polipropylen falisty i inne nośniki: arkusze PCV, tablice z pianki, tektura falista (arkusze żłobkowane E, EE i EB; dopuszczalne są dodatkowe płaskie arkusze wysokiej jakości), stojak ekspozycyjny lub cienki karton, tektura prasowana, polistyren, SAV, papier, papier syntetyczny, polipropylen falisty i inne nośniki.

              Maszyna musi być nowa, wyprodukowana w 2014 roku i nie posiadająca żadnych użytkowników wcześniej.


             1. WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCÓW

              W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
                1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. dostarczają (jako producent lub dystrybutor) najbardziej zaawansowane technologicznie Drukarki wielkoformatowe cyfrowe.

                2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

                3. Zorganizowali prężnie działającą obsługę serwisową w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE w sposób zapewniający szybką reakcję w przypadku awarii maszyny do Drukarki wielkoformatowej cyfrowej .i są w stanie przedstawić sposób w jaki można ją usunąć w jak najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia awarii (preferowany czas – do 24h).

                4. Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

               5. Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zorganizować na żądanie Zamawiającego pokazu działania urządzenia w Polsce lub krajach graniczących z Polską, należących do UE.


             1. OPIS OCZEKIWANEJ ZAWARTOŚCI OFERTY

              Oferty powinny zawierać wszystkie informacje wymienione w niniejszym rozdziale. W sytuacji, gdy oferta nie będzie kompletna pod względem informacyjnym, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej odrzucenia bez przeprowadzenia szczegółowej oceny. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferenta są prawdziwe i wiarygodne. W przypadku wykrycia jakichkolwiek rozbieżności co do prawdziwości danych zawartych w przekazanej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Oferty złożonej przez Oferenta. Oferta powinna zawierać następujące elementy:


            5.1 Zatytułowanie pisma zwrotem „oferta”.
            5.2. Dokładny opis składowych elementów wraz z symbolami katalogowymi producenta.
            5.3. Specyfikację techniczną maszyny wraz z gwarantowanymi przez oferenta parametrami produkcyjno-jakościowymi.
            5.4. Termin realizacji.

               a) Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy

               b) Zakończenie realizacji usługi: najpóźniej do dnia 30.06.2014 r.

            5.5. Termin ważności oferty do dnia 30.06.2014 r.
            5.6. Cenę (koszt) i Warunki płatności.
               - Należy przedstawić wiążąco całkowitą cenę (wyrażoną jedną liczbą) realizacji przedmiotu zamówienia.

               - Warunki i sposób zapłaty.

               - Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru ofert.

               - Oferowana cena powinna być ceną netto w formule Incoterms 2010 DDP (zakład Zamawiającego).

               - Walutą zamówienia jest euro lub pln. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w EUR lub PLN

               - Przy porównywaniu cen netto za realizację zamówienia Zamawiający weźmie pod uwagę ewentualne obciążenia, także celne, które zobowiązany będzie ponieść w związku z nabyciem linii technologicznej stanowiącej przedmiot zamówienia.

            5.7. Koszty uruchomienia maszyny. Koszty szkolenia operatorów jest bezpłatne.
            5.8. Zakres i zasady obsługi gwarancyjnej, oraz koszty przeglądów gwarancyjnych jeżeli są wymagane.

            5.9. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia to jest:

               • Cena Maszyny Drukującej – Cyfrowej wielkoformatowej

               • Szacowany koszt wymiany głowic drukujących w ciągu 5lat

               • Szacowany koszt obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej w okresie pięciu lat.

               • Szacowany koszt materiałów eksploatacyjnych w ciągu 5 lat

               • Średnie zużycie tuszu w przeliczeniu na m2

               • Ofertę proszę złożyć w PLN, jeżeli cena będzie podana w euro zostanie ona przeliczona na złotówki po średnim kursie NBP z dnia wpłynięcia oferty


            5.10. Dodatkowe istotne informacje z punktu widzenia Oferenta - w tym rozdziale Oferent powinien zamieścić dodatkowe informacje, które nie mieszczą się w klasyfikacji wcześniejszych rozdziałów, a stanowią istotny element przetargowy z punktu widzenia Oferenta.

            1. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT

             6.1 Rozpatrzenie oferty
               W wyniku analizy zostanie wybrana oferta spełniające wymagania wstępne i formalne Zamawiającego, i która uzyskała najwyższą ogólną ocenę. Kryteria oceny ofert są następujące:

               - Cena 100 punktów.


              Kryterium ceny oceniane jest w sposób następujący: oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Każda kolejna oferta oceniana jest w sposób następujący: cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100 punktów.
            Z poważaniem,

            Prezes Zarządu:
            Jerzy Matysiak
            Zadzwoń do nas:

            (62) 735 84 58

            ISO
            Posiadamy certyfikat:
            ISO 9001:2008